תנאי שימוש באתר סי טי אף אקס בע"מ(CTFX)

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה ומתן הסכמה לתוכנו.

יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. 

CTFX שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. השינויים אשר יחולו בתקנון (ככול ויחולו) יחייבו את כלל התלמידים הלומדים בCTFX- והגולשים באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ומשמעו גם לשון נקבה.

  כללי

מידע כללי פניות וכתובות

 1. עניינים אדמיניסטרטיביים הנוגעים לקורסים השונים הנלמדים באתר מנוהלים על ידי הנהלת CTFX (להלן: "הנהלה").
 2. משתמשי האתר המבקשים לפנות להנהלה בבקשות, יעבירו פנייתם באמצעות מרכז הפניות בכתובת _______________  (להלן: "מרכז הפניות").
 3. משתמשי האתר המגישים בקשות לעמוד בקשר רציף עם ההנהלה עד לקבלת תשובה לבקשה.
 4. המידע באתר ו/או בתוכן הנרכש אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ כלכלי, משפטי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
 5. פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי  CTFX לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של CTFX לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על  CTFXאחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

הגדרות

 1. החברה – סי טי אף אקס בע"מ ח.פ 516436292 המנהלת ומפעילה את האתר WWW.CTFX.CO.IL.
 2. האתר) WWW.CTFX.CO.IL להלן גם: “השירות“) מופעלים על-ידי  CTFX(להלן:"CTFX"), ובמסגרתו ניתן לקבל תוכן, חדשות ולימוד בתחום הקריפטו המט"ח והסחורות, בנוסף ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים וקורסי למידה דיגיטליים ופרונטליים (להלן: “השירותים“).
 3. תלמיד – מי שקיבל אישור על רישומו לקורס בCTFX והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס במסגרת הזמנים אשר נקבעים על פי הסילבוס ו/או על פי הודעת CTFX שתימסר לתלמיד מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. הודעה – כל החלטה ו/או הודעה מטעם CTFX המועברת לתלמיד בין באמצעות מסרון, דואר אלקטרוני, מכתב ו/או הודעה באתר לפי עניין.

התכנים שבאתר

 1. האתר מציע תכני מידע ולימוד תוכן, חדשות ולימוד בתחום הקריפטו (תחום המטבעות הדיגיטלים) המט"ח והסחורות, בנוסף ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים וקורסי למידה דיגיטליים ופרונטליים (להלן: “התכנים“).
 2. התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחריpersonal non-commercial) ) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
 3. המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע על שירותי החברה, וכן מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים המטופלים בו.
 4. המידע המסופק באמצעות השירות, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ השקעות ואינו כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
 5. מנהלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על עדכנותם, ואיכותם של התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק, עדכני או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר ל- CTFX מידע הנדרש לה עבור מתן שירותיה, ובכלל זה מידע אישי בסיסי כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך ל- CTFX את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה עבורו.
 7. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מידע חדשותי, שערי מטבע וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 8. CTFXאינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר.  CTFX רשאית לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.

  רכישת קורסים ותכנים

 1. חלק מהשירותים, כגון קורסים, הדרכות, וובינרים (סמינר רשת) וכיוצא בזאת ינתנו בתשלום, בהתאם למחירים שיופיעו באתר ו/או כמפורט בהסכם הרישום ללימודים כפי שיועבר למבקש ללמוד.
 2. שכר הלימוד ישולם בתשלום אחד אלא אם הוסכם עם המבקש ללמוד אחרת.
 3. היה והוסכם עם המבקש ללמוד על תשלום שכר הלימוד במספר תשלומים, אי פירעון מי מהתשלומים בזמן ובמועד יעמיד את מלוא שכר הלימוד לפירעון מיידי ועלול לגרור פנייה להליכי גבייה והוצאה לפועל.
 4. CTFX תהא רשאית לעדכן מדי פעם ופעם את סל המוצרים המוצע באתר ואת מחיריו. 
 5. CTFXשומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.
 6. משתמש אתר הרשאי לבצע רכישות באתר הינו בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על CTFX), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
 7. למען הסר ספק, חובת תשלום חלה באופן אישי על התלמיד בין אם שולם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ובין אם נרשם בעצמו ו/או על ידי אחר ללימודים (למעט אם מדובר בקטין).
 8. התשלומים עבור השירות נעשים באמצעות כרטיס אשראי או פיקדון צבאי .תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח.  CTFX מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
 9. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
 10. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של CTFX והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
 11. ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ורוכש מתחייב לשפות את CTFX בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד.
 12. רכישת זכות לצפייה בתוכן נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל משתמש, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. פתיחת הקורס לצפייה תהיה עד 12 שעות מרגע אישור התשלום, וללא הגבלת זמן מרגע הפתיחה. הזכות הינה אישית ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בזכות לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של .CTFX
 13. כל רכישה מאפשרת שימוש סימולטני אחד בלבד (דהיינו, לא ניתן לעשות שימוש בשירותי האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית). 
 14. כל רכישת תוכן מאפשרת כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנות עבודה (כגון מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון וכיו”ב) שונות בלבד – שהן שלוש תחנות העבודה הראשונות שעימן נכנס המשתמש לאתר (להלן: “התחנות המורשות“). לאחר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנת העבודה הראשונות, תיחסם הכניסה לאתר באמצעות תחנת עבודה נוספת לאותו משתמש. שינוי הגדרת התחנות המורשות יכול שיעשה באמצעות שירות הלקוחות של CTFX בלבד, ובאישורה. CTFX שומרת לעצמה הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה, האם לאשר החלפת הגדרת תחנת עבודה מורשית.
 15. CTFX רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט ו/או תוכנו ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג’.
 16.  CTFX שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 17. חשבונית מס קבלה ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא”ל שמסר. 
 18. תלמיד המבקש להקפיא את לימודיו יגיש בקשה מפורטת למרכז הפניות שלאחריה תשקול הנהלת CTFX בהאם להתיר את הקפאת הקורס או הקורסים ואם לאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מחוייבת לעשות כן. יובהר, כי CTFX אינה מתחייבת להקפיא את לימודיו של התלמיד מכל סיבה שהיא ומכל מקום לימודי התלמיד לא יוקפאו לתקופה העולה על 90 ימים (כולל שבתות וחגים) ברצף. לא תתאפשר יותר מהקפאה אחת אלא במקרים חריגים ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של CTFX.   

מהלך הקורסים

 1. הקורסים המועברים בCTFX הינם קורסים המועברים בשידור חי אינטרנטי ו/או קורסים פרונטלים בהתאם להחלטת CTFX, מובהר כי משך הקורס עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של CTFX תוך מתן הודעה לתלמיד.
 2. יצוין, כי CTFX שומרת על זכותה להעביר את הקורס ו/או חלק ממנו ו/או להעביר תוכן נוסף בהקלטה ו/או באופן פרונטלי ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. בכל הרשמה ללימודים יימסר לתלמיד סילבוס קורס מפורט, המציין את התכנים אשר ילמדו בקורס ואת אופן התקדמות הקורס. CTFX שומרת לעצמה את הזכות לסטות מן הסילבוס שינוי כגון זה לא יהווה הפרה של התקנון ו/או כל הסכם בין התלמיד/משתמש האתר לבין CTFX.
 4. קבלת ספרים ו/או חומרי לימוד ו/או גישה למערכות CTFX מותנית בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד. לCTFX הזכות לספק את הנ"ל טרם תשלום מלוא שכר הלימוד ולא יהא בכך ויתור על שכר הלימוד כולו או מקצתו ו/או אישור לתלמיד לדחות את תשלומי שכר הלימוד.
 5. CTFX שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד ו/או תאריך תחילת/סיום הקורס, טרם תחילת הלימודים ו/או במהלכם, הכול בהתאם לאילוצי המערכת. במידת האפשר, תימסר התראה מראש. 
 6. CTFX אינה מתחייבת לזהות המרצים, לרבות אלה המפורסמים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הסגל ו/או המרצים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. חלה על התלמידים חובת הגשת עבודות בזמן שנבע ע"י המרצה.
 8. תלמיד המבקש לקבל דחייה במועד הגשת עבודה, מתבקש לקבל אישור מראש ובכתב של המרצה.

נוכחות

 1. על התלמידים חלה החובה להיות נוכחים בלפחות 80% מהמפגשים ו/או שיעורים.
 2. על התלמידים להשתתף בשיעור על ידי מצלמה פתוחה ומיקרופון כבוי. על המצלמה להיות פתוחה לאורך כל השיעור.
 3. כאשר תידרש השתתפות פעילה במפגש סינכרוני, התלמיד או המרצה יפתחו את המיקרופון בהתאם לדרישת המרצה. במקרים חריגים יודיע התלמיד למרצה מראש כי אין באפשרותו להשתמש במצלמה או במיקרופון.
 4. תלמיד אשר לא ישתתף באופן פעיל ו/או יפריע למהלך התקין של שיעור ו/או שיעורים בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ו/או הנהלת CTFX, לא יורשה להשתתף בשיעור ו/או בשיעורים הבאים והנ"ל יחשב להיעדרות שאינה מוצדקת. יודגש, כי במקרה הנ"ל התלמיד לא יהא זכאי להחזר כספי בגין אי השתתפות בשיעור ו/או בקורס. ניתן להגיש ערעור מפורט בכתב על החלטת המרצה ו/או החלטת הנהלת CTFX תוך 14 יום מיום ההודעה על אי מתן רשות השתתפות, הערעור יבחן לגופו על ידי מנכ"ל CTFX והמחלקה המשפטית ותימסר תשובה סופית לתלמיד תוך 14 יום. התלמיד מצהיר, כי מובן לו כי החלטה זו הינה סופית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד CTFX ו/או מי מטעמה.
 5. היעדרות מהסיבות הבאות לא תיחשב כחיסור וזאת בכפוף לכך שהתלמיד יגיש אישורים רלוונטיים לרכזת הקורס. ואלה המקרים:
  1. שירות מילואים- בכפוף להצגת אישור רשמי מקורי מיחידת המילואים על ביצוע השירות בפועל.
  2. מחלה/מחלת ילד – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
  3. אשפוז – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
  4. חופשת לידה- בהצגת אישור רפואי מתאים.
  5. חתונת התלמיד – שלושת הימים לפני החתונה ושלושת הימים שלאחריה.
  6. ימי אבל של בן משפחה מדרגה ראשונה – בכפוף להצגת תעודת פטירה.
 1. את האישורים להיעדרות יש להגיש באמצעות מרכז הפניות.
 2. למען הסר ספק, תלמיד בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת ו/או בשל כניסה לבידוד עם קטין או חסר ישע אשר מוגדר כ"מלווה" מחויב בנוכחות בקורסים מקוונים, מכל הסוגים, על פי הדרישה בסילבוס הקורס.
 3. בכל מקרה של חיסור, לתלמיד תהא זכות לצפות בשיעור המוקלט.
 4. CTFX שמורה הזכות לאשר היעדרות כמוצדקת אף אם אינה מנויה בסיבות לעיל וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. תלמיד אשר יעדר יותר מ 20% מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת גמר בסיום הקורס ו/או להשמה.

צפייה בקורסים מוקלטים

 1. על תלמיד העתיד להיעדר משיעור (מסיבה מוצדקת) להודיע על כך מראש לרכזת הקורס ו/או להנהלת CTFX. זכאות התלמיד לצפייה בשיעורים המוקלטים שהחסיר כפופה למתן הודעה מראש ובזמן סביר שכן אחרת, יתכן והשיעור לא יוקלט.
 2. לאחר חזרת התלמיד ללימודים מהיעדרות מוצדקת, יפעל התלמיד לתיאום מועד לצפייה בשיעורים שהחסיר. 
 3. השמעת השיעורים תתבצע בכיתה ייעודית ו/או במשרד CTFX בתיאום מראש ו/או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הנהלת CTFX.
 4. לא תאושר השמעת שיעור אלא בתיאום. 
 5. ההאזנה לשיעורים המוקלטים אינה נספרת כתוספת לשיעורים בהם נכח התלמיד בפועל.
 6. חומרי השיעורים המקוונים, הקלטות שיעורים וחומרים אחרים הנמסרים לתלמיד או מתועדים במהלך הקורסים או פעילויות CTFX הינם רכוש CTFX ואין להעבירם לצד שלישי שאינו נמנה על תלמידי הקורס ו/או תלמידי CTFX.

זמינות השירותים והאתר

 1. זמינות ופונקציונאליות השירותים תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד).
 2. CTFX תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, CTFX לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. 
 3. משתמש האתר ו/או התלמיד מסכים בזאת כי CTFX לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים והאתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') ו/או עקב תקלה או טעות של CTFX ו/או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, CTFX תעשה מאמצים ליידע את משתמשי האתר והתלמידים על כך מבעוד מועד אך אינה מתחייבת לכך.
 4.   CTFXבודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת,  CTFXאינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך,  CTFXו/או מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיה, מנהלי ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא  CTFXבסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

 ביטול רכישת פריט תוכן  

 1. ביטול רכישת פריט תוכן/קורסים – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה של רכישת קורס לימודי באופן מקוון, ניתן לבטלו בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות, במידה ונותרו שבעה ימים או יותר טרם יום פתיחת הקורס (שאינם ימי מנוחה) וחלפו יותר מ-14 ימים מיום שנרשם לקורס ייקבל התלמיד החזר של כספו בניכוי של 5% ועמלות אשראי ו/או עמלות חברת מימון לפי עניין. כמו כן, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. 
 2. לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו כמו כן לא יינתן כל החזר כספי לאחר תחילת הקורס.
 3. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש בתוכן, ורישום מחשבי CTFX יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ו- CTFX תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות ב- CTFX בלבד ולאחר שמשתמש האתר/התלמיד התריע על כך בכתב למרכז הפניות.
  ל- CTFX ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המשתמש לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עםCTFX  (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.
 4. 4.2. ביטול רכישת מוצר – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.  
 5. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה CTFX רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.
 6. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על השירות, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות השירות אם במפורש או במשתמע.
 7. למען הסר ספק יובהר, כי למעט כאמור לעיל אין החזר כספי עבור כל עסקה שהיא בגין השירות, ללא יוצא מן הכלל. במידה שיתגלו ליקויים באתר תהיה  CTFXרשאית, לפי שיקול דעתה, לפצות את הלקוח בזיכוי עבור זמן הצפייה הלקוי (כגון בדרך של הארכת זמן השימוש בזכות).
 8. CTFX רשאית לסגור את השירות, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

 קניין רוחני

 1. כלל הזכויות בשיעורים הנלמדים בקורסים השונים ו/או שיעורים מוקלטים ו/או תכנים או מסמכים אחרים לרבות זכויות היוצרים, הקניין הרוחני באתר על כל חלקיו ובכלל זה התכנים, העיצוב, קוד המחשב, כלל הקבצים הגרפיים ו/או כל חומר אחר אשר נכללים בו הן בממשק החיצוני והן בקוד המקור ובקוד יעד – מצויים הם ברשות CTFX ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין ו/או ספקי התוכן החיצוניים שלה ו/או שותפים עסקיים כלשהם והכל לפי העניין.
 2. כל תלמיד ו/או משתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בידיו הזכות לשנות, לשכתב, להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של CTFX, בכתב ומראש. 
 3. השימוש בתכני האתר לרבות הקורסים בשידור ו/או הקלטות שיעורים ו/או כל תוכן אחר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.
 4. למען הסר ספק אין בעצם הכניסה לשירות או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת השירות ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של  CTFX  מראש ובכתב.
 5. לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים).  CTFX אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת  CTFX או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין CTFX אחראית לתוצאות העסקה דנן. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
 6. השם וסימני המסחר של ) CTFXבין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של  CTFXבלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת  CTFXבכתב ומראש.

שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

 1. לצורך ייעול שירותיה, שומרת CTFX במחשביה את המידע שמוסר לה המשתמש כגון מידע פיננסי, מידע פרטי ופרטי אמצעי תשלום.
 2. CTFXעושה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. 
 3. CTFX שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד ו/או משתמש האתר למפרסמים המהווים צד ג' לרבות מקומות עבודה רלוונטים וכן לכל אחד מהעובדים, המרצים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, עורכי הדין, הספקים, או קבלני המשנה אשר עובדים בשיתוף עם CTFX והכל במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
 4. בנוסף לאמור לעיל CTFX שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד/משתמש האתר במקרים הנדרשים ממנה על פי חוק ו/או בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי ו/או על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותיה המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי) ו/או לשותף בחברה ו/או לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי)  של כל עסק או רוכש השוקלים לרכוש את החברה ו/או לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותה רשות תורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
 5. הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקןSSL  ו- CTFX אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו- CTFX אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. משתמש שרכש זכות אחראי לשמור את פרטיו (שם משתמש וסיסמה) מפני נטילת ללא רשות על-ידי אחרים.
 6. CTFXתהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה- cookies או שתתריע עלcookies  שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל   cookies או קבצי מידע.
 7. בנוסף לאמור לעיל,  CTFXרשאית לתעד את כתובות ה- IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
 8. CTFXלא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 9. CTFX תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות כתובת למכשיר הטלפון הנייד, דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.  

שינויים בעקבות משבר הקורונה ו/או כוח עליון

 1. CTFX תהא רשאית לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל קורס ו/או פעילות אחרת באתר על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך ו/או על פי שיקול דעתה ובשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו ו/או בשל כוח עליון אחר (אסונות טבע, זמני מלחמה וכו').
 2. יודגש, כי רק במקרה בו יבוטל קורס באופן מוחלט על פי הודעת CTFX יהא התלמיד זכאי להירשם לקורס אחר בהפחתת החלק היחסי של שיעורי הקורס אשר בוטל  לחילופין יהא להחזר כספי באופן יחסי בהתאם למספר השיעורים אשר התקיימו בקורס בהתאם לכל דין.

  שירות לקוחות

 1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי  CTFX, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני[email protected]) ) נציגי "CTFX" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של  CTFX,על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.   

  שונות

 1. CTFXרשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  CTFXבקשר לכך.
 2. רישומי המחשב של CTFX בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
 3. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 4. CTFXרשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

ברצוננו לאחל לכם הצלחה והנאה בלימודים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה !